การป้องกันการทุจริต

Lookson 03 ประกาศการใช้คู่มือประชาชน
Lookson 03 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
Lookson 03 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน-ระยะที่-2-ขั้นตอน-ออกใบอนุญาต
Lookson 03 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
Lookson 03 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
Lookson 03 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน-ระยะที่-2-ขั้นตอนออกใบอนุญาต
Lookson 03 การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-ตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้าง
Lookson 03 การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-ตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้าง
Lookson 03 การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499
Lookson 03 การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499
Lookson 03 การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499
Lookson 03 การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอจด
Lookson 03 การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอ
Lookson 03 การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอ
Lookson 03 การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอจด
Lookson 03 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
Lookson 03 การขอใบรับรองการก่อสร้าง-ดัดแปลง-หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-32
Lookson 03 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
Lookson 03 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21
Lookson 03  การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
Lookson 03 การขออนุญาตดัดแปลง-หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ-และทางเข้า-ออกของรถ-เพื่อการอื่นตามมาตรา-34
Lookson 03 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา-21
Lookson 03 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา-33
Lookson 03 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา-22
Lookson 03 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
Lookson 03 การแจ้งขุดดิน
Lookson 03 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
Lookson 03 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
Lookson 03 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา-39-ทวิ

Lookson 03 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (1)
Lookson 03 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (1)
Lookson 03 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Lookson 03 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
Lookson 03 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
Lookson 03 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
Lookson 03 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (1)
Lookson 03 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (1)
Lookson 03 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
Lookson 03 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (1)

จำนวนสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
386737
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
194
425
2040
382494
1135
9760
386737

Your IP: 3.235.147.50
2023-06-04 19:53