โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

อบต.หินโคน ได้ดำเนินการตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการออกพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือด และออกฉีดพ่นหมอกควันในหมู่บ้าน เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ป้องกันแพร่ระบาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  ลดอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออก ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ของ อบต.หินโคน

4