โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ข้อ ข้อมูลการเชื่อมโยง
ตัวชีัวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชีัวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง

 - โครงสร้างองค์กร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 - ผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

 - อำนาจหน้าที่

O4 ข้อมูลการติดต่อ

 - ติดต่อเรา

การประชาสัมพันธ์
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

 - ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O6 Q&A

 - ถาม - ตอบ Q&A

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 - แผนพัฒนาท้องถิ่น

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O13 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 
O14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29 รายงานการรับทรัพยืสินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน