การป้องกันการทุจริต

กองช่าง


ผอ.ช่าง
 นางสาวอนันตญา  ดอกบุนนาค
 ผู้อำนวยการกองช่าง
  
นางสาวสุริยันต์ เสือโคล่ง ย่อ  
นางสาวสุริยันต์  เสือโคล่ง (ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
   
  S 13467656
  นายชลทิตย์  เตคำหันต์
            ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

   (ว่าง)
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
   

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ     สำนักงานปลัด     กองคลัง     กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     กองสวัสดิการสังคม