โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

ผอ.ช่าง
 นางสาวอนันตญา  ดอกบุนนาค
 ผู้อำนวยการกองช่าง
  
นางสาวสุริยันต์ เสือโคล่ง ย่อ  
นางสาวสุริยันต์  เสือโคล่ง (ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายราชัน  อะโน (ว่าง) 
พนักงานจ้างเหมา ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 

 หัวหน้าส่วนราชการ          สำนักงานปลัด          กองคลัง          กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม          กองสวัสดิการสังคม          หน่วยตรวจสอบภายใน