โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โดยนายสุริยะ เลียนอย่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.หินโคน และคณะกรรมการพัฒนา อบต.หินโคน ณ ห้องประชุม อบต.หินโคน เพื่อประชุมร่วมจัดทำและพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566

1