การป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Lookson 03  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  [9 ม.ค.2566]