โลโก้หินโคน222

th ไทย en English
  นายอำนาจ ปราบมะเริง  
  นายอำนาจ  ปราบมะเริง  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
     
อาทิตย์ ประชา1   นางสาววาสนา ปุริธรรมเม
 นายอาทิตย์  ปาสารัก  พ.อ.อ.ประชา  โจ้พิมาย นางสาววาสนา  ปุริธรรมเม
 นิติกรชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
suchat1 Cheung chai 
นายสุชาติ  ใสโพธิ์ นายเชิงชัย  ทวยไธสง  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ชำนาญงาน  
     
 นายณัฐพงษ จำปามูลPNG pawinePNG  เบญจรัตน์
นายณัฐพงษ์  จำปามูล นางสาวภาวิณี  กุดรังนอก  นางสาวเบญจรัตน์  เตคำหันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป
 บรรเทาสาธารณภัย
     
กันยารัตน์  นายธนากร2 somchai 
นางสาวกันยารัตน์  อะโน นายธนากร  สีมูลลาด นายสมชาย  พวงทองหลาง 
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับรถยนต์
     
นายไชยา สมนาม  seepatthanaPNG  
นายไชยา  สมนาม นายศรีพัฒนา  ติมไธสง  
พนักงานขับรถยนต์ ยาม  
     
 amnat ปลาม  
นายอำนาจ  ประสาร นางสาววารุณี  คงเพชรศักดิ์
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา  

 

หัวหน้าส่วนราชการ     กองคลัง     กองช่าง     กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     กองสวัสดิการสังคม