แผนพัฒนาตำบล
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต

สำนักปลัด

  นายอำนาจ ปราบมะเริง  
  นายอำนาจ  ปราบมะเริง  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 
     
อาทิตย์ ประชา1   ชยันต์1
 นายอาทิตย์  ปาสารัก  พ.อ.อ.ประชา  โจ้พิมาย นายไชยันต์  ลาวัลย์
 นิติกรชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     
suchat1 Cheung chai 
นายสุชาติ  ใสโพธิ์ นายเชิงชัย  ทวยไธสง  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ชำนาญงาน    
     
   นายณัฐพ เบญจรัตน์
 นางสาวภาวิณี  กุดรังนอก นายณัฐพงษ์  จำปามูล   นางสาวเบญจรัตน์  เตคำหันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ พนักงานจ้างทั่วไป
  บรรเทาสาธารณภัย  
     
กันยารัตน์  นายธนากร2  
นางสาวกันยารัตน์  อะโน นายธนากร  สีมูลลาด นายสมชาย  พวงทองหลาง 
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับรถยนต์
     
     
นายไชยา สมนาม    
นายไชยา  สมนาม นายศรีพัฒนา  ติมไธสง  
พนักงานขับรถยนต์ ยาม  
     
     
  ปลาม  
นายอำนาจ  ประสาร นางสาววารุณี  คงเพชรศักดิ์  
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา  

 

หัวหน้าส่วนราชการ     กองคลัง     กองช่าง     กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     กองสวัสดิการสังคม