โลโก้หินโคน222

th ไทย en English
  ผอ.ศึกษา  
   นางสาวนันชิตา  สุวะ  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     
เฟริส1 10662 aunyapornPNG
นายนันทวัฒน์  ประสันแพงศรี นางสาวสุมิตรา  ภูคำศักดิ์ นางสาวอันญาพร  ฟันพิมาย  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครู  ครู
     
ภัทรพล
จ่าสิบเอกภัทรพล  กุนหนองแดง 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
ทิพย์สุดา 10663 10661
นางสาวทิพย์สุดา  เที่ยงกระโทก
นางสาวเจษฎาพร  ทวนไธสง    นางสาวกาญจนา  เทียบแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
     
  bonlai PNG warapornPNG
  นายบุญหลาย  คัดชาญ นางสาววราภรณ์  วรสีหะ
  พนักงานจ้างเหมา  พนักงานจ้างเหมา

 

หัวหน้าส่วนราชการ          สำนักงานปลัด          กองคลัง          กองช่าง          กองสวัสดิการสังคม          หน่วยตรวจสอบภายใน