แผนพัฒนาตำบล
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  ผอ.ศึกษา  
   นางสาวนันชิตา  สุวะ  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
     
เฟริส1 ภัทรพล  
นายนันทวัฒน์  ประสันแพงศรี จ่าสิบเอกภัทรพล  กุนหนองแดง  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
     
10662 อัญญาพร                                                             
นางสาวสุมิตรา  ภูคำศักดิ์  นางสาวอันญาพร  ฟันพิมาย  
ครู ครู  
     
     
10663 10661  
นางสาวเจษฎาพร  ทวนไธสง
นางสาวกาญจนา  เทียบแก้ว
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
     
     
ทิพย์สุดา  
นางสาวทิพย์สุดา  เที่ยงกระโทก นางสาววราภรณ์  วรสีหะ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างเหมา  
   
     

 

 หัวหน้าส่วนราชการ     สำนักงานปลัด     กองคลัง     กองช่าง    กองสวัสดิการสังคม