โลโก้หินโคน222

th ไทย en English
ผอ.ศึกษา
  นางสาวนันชิตา  สุวะ 
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       
เฟริส1  ภัทรพล aunyapornPNG  
นายนันทวัฒน์  ประสันแพงศรี จ่าสิบเอกภัทรพล  กุนหนองแดง  นางสาวอันญาพร  ฟันพิมา (ว่าง) 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ครู ครู
       
  ทิพย์สุดา 10661 10663
  นางสาวทิพย์สุดา  เที่ยงกระโทก  นางสาวกาญจนา  เทียบแก้ว นางสาวเจษฎาพร  ทวนไธสง 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
       
  bonlai PNG warapornPNG  
  นายบุญหลาย  คัดชาญ นางสาววราภรณ์  วรสีหะ  
  พนักงานจ้างเหมา  พนักงานจ้างเหมา  

 

หัวหน้าส่วนราชการ          สำนักงานปลัด          กองคลัง          กองช่าง          กองสวัสดิการสังคม          หน่วยตรวจสอบภายใน