โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

วันที่ 10 เมษายน 2566 อบต.หินโคน ได้ดำเนินการสูบน้ำเข้าสระประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 3 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน

4