การป้องกันการทุจริต

สมาชิกสภา

นายทองสุข ประธานสภาฯ
นายทองสุข  ชำนาญไพร
ประธานสภา อบต.หินโคน
     
นางวงเดือน บุลานาผาย
นางวงเดือน  บุลานาผาย
รองประธานสภา อบต.หินโคน
     
ปอสุวิทย์
นายสุวิทย์  เมืองครุธ
เลขานุการ สภา อบต.หินโคน
     
นายสมเดช นายคำใบ ธิษาชัย นายสมบูรณ์ พรหนองแสน
นายสมเดช  บุตรศรีภูมิ นายคำใบ  ธิษาชัย นายสมบูรณ์  พรหนองแสน
สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 3
     
 นายทองสุข ประธานสภาฯ  นายไพศาล  นายสาธิต
นายทองสุข  ชำนาญไพร นายไพศาล  ผันณรงค์ นายสาธิต  ทุ่งฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 6
     
     
นางวงเดือน บุลานาผาย นายชัดไชย กลิ่นหอม นายสมภพ เรืองศักดิ์
นางวงเดือน  บุลานาผาย นายชัดชัย  กลิ่นหอม นายสมภพ  เรืองศักดิ์
สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 9
     
     
นายสุรเชษฐ์ ปัตตายะสา นายสุรชัย กลั่นสาร  
นายสุรเชษฐ์  ปัดตายะสา นายสุรชัย  กลั่นสาร  
สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 11