โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

วันที่ 29 มีนาคม 2566 อบต.หินโคน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน โดยการสูบน้ำเข้าสระประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 2 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา

1