แผนพัฒนาตำบล
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต

ผู้บริหาร

  Prime Minister  
   นายสุริยะ  เลียนอย่าง  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
เบอร์โทร.  088-3441344
     
     
นายแว่น จำเริญลาภ ตำแหน่ง รองนายก อบต.หินโคน   thoung
 นายแว่น  จำเริญลาภ  นายธนกฤ  เที่ยงกระโทก
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
เบอร์โทร.  098-6608768 เบอร์โทร.  096-4058440
     
     
  ThanapanPNG  
  นายธนพรรณ  ทวยไธสง  
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
เบอร์โทร.  082-6653729