การป้องกันการทุจริต

ผู้บริหาร

  Mayor 1  
 นายสุริยะ  เลียนอย่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
เบอร์โทร.  088-3441344
     
     
นายแว่น จำเริญลาภ ตำแหน่ง รองนายก อบต.หินโคน   rogthongPNG
 นายแว่น  จำเริญลาภ  นายธนกฤต  เที่ยงกระโทก
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
เบอร์โทร.  098-6608768 เบอร์โทร.  096-4058440
     
     
  ThanapanPNG  
  นายธนพรรณ  ทวยไธสง  
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
เบอร์โทร.  082-6653729