โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

 

วิสัยทัศน์

        "คมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข  สุขภาพดีถ้วนหน้า  ส่งเสริมการศึกษา  มวลประชาเป็นสุข"

 

 

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน