โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หินโคน ได้ดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่ชำระภาษี ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ และออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 เพื่อให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ให้กับประชาชนในเขต อบต.หินโคน และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของการชำระภาษีต่าง ๆ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน

350318223 238714272121207 5388014721671087441 n 0