โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

วันที่ 21 มีนาคม 2566 อบต.หินโคน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน โดยการสูบน้ำเข้าสระประปาหมู่บ้าน บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา

 3