การป้องกันการทุจริต

หัวหน้าส่วนราชการ

ปอสุวิทย์
นายสุวิทย์  เมืองครุธ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
เบอร์โทร. 098-8154195
 
อัจฉรา พิพัฒน์ศักดิ์ภักดี
นางอัจฉรา  พิพัฒน์ศักดิ์ภักดี 
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
เบอร์โทร.  097-3417748 
     
นายอำนาจ ปราบมะเริง จันจิรา  ผอ.ช่าง
นายอำนาจ  ปราบมะเริง  นางสาวจันทร์จิรา  แขกระโทก  นางสาวอนันตญา  ดอกบุญนาค
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 เบอร์โทร  080-4802797  เบอร์โทร. 064-4634526 เบอร์โทร. 089-9491634 
     
pอน   ผอ.สวัสดิการฯ  
 นางสาวนันชิตา  สุวะ นายนรินทร์  หมอไทย  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
ศาสนาและวัฒนธรรม เบอร์โทร  064-0909414   
เบอร์โทร. 065-3546954    

 

สำนักปลัด      กองคลัง     กองช่าง     กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     กองสวัสดิการสังคม