การป้องกันการทุจริต

กองคลัง

  kang3  
  นางสาวจันทร์จิรา  แขกระโทก  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
     
วรลักษณ์   วรรณิสา สัมผัส1 
นางวรลักษณ์  สายแก้ว นางวรรณนิษา  ใสโพธิ์ นางสัมผัส  สินกระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการคลังชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
     
     
สุธิชา    
นางสาวสุธิชา  จันทร์วิเศษ (ว่าง)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  
     
     
ภัทราภรณ์    
นางสาวพัชราภรณ์  เสริมนอก    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
     
     
S 19120134 S 19120134  
นายจักรี  ถนอมศักดิ์ นางสาวพรชิตา  ย่านงูเหลือม  
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา  

 

หัวหน้าส่วนราชการ     สำนักงานปลัด     กองช่าง     กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     กองสวัสดิการสังคม