โลโก้หินโคน222

th ไทย en English
  จันจิรา  
  นางสาวจันทร์จิรา  แขกระโทก  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
วรลักษณ์   วรรณิสา สัมผัส1 
นางวรลักษณ์  สายแก้ว นางวรรณนิษา  ใสโพธิ์ นางสัมผัส  สินกระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการคลังชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
     
สุธิชา    
นางสาวสุธิชา  จันทร์วิเศษ (ว่าง)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  
     
ภัทราภรณ์    
นางสาวพัชราภรณ์  เสริมนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
S 19120134 S 19120134  
นายจักรี  ถนอมศักดิ์ นางสาวพรชิตา  ย่านงูเหลือม
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา

 

หัวหน้าส่วนราชการ          สำนักงานปลัด          กองช่าง          กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม          กองสวัสดิการสังคม          หน่วยตรวจสอบภายใน