โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 ณ ศาลาประชาคม บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

7