โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

       1.) ที่ตั้งของตำบล

             สภาตำบลหินโคน  ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล   เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539 เดิมมีหมู่บ้าน  จำนวน  10  หมู่บ้าน  และเมื่อปี  2546  ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้าน  หมู่ที่  9  บ้านหนองตะครอง  เพิ่มเป็นหมู่ที่  11  บ้านโคกพลวง  ปัจจุบันจึงมีพื้นที่การปกครอง  จำนวน  11  หมู่บ้าน   มี   นายสุริยะ  เลียนอย่าง   เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   คนปัจจุบัน

 แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

       2.) ลักษณภูมิประเทศ  

             ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหินโคน ส่วนมากเป็นที่ราบสูง มีลักษณะพื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ความสูงจากระดับน้ำทะเล  ประมาณ  168 - 200  เมตร  มีลำน้ำไหลผ่าน  คือ  ลำฉมวกไหลผ่านหมู่บ้าน  จำนวน  8  หมู่บ้าน  เป็นระยะทาง  11  กิโลเมตร  มีหมู่บ้านจำนวน  11  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือน 
1 บ้านหินโคน 282
2 บ้านโนนเสมา 269
3 บ้านโนนเสมา 115
4 บ้านโนนมะนาว 180
5 บ้านสวนปอ 143
6 บ้านหัวละเลิง 157
7 บ้านหนองจระเข้หิน 236
8 บ้านโนนมัน 105
9 บ้านหนองตะครอง 105
10 บ้านหินโคนพัฒนา 109
11 บ้านโคกพลวง 89

         3.) ลักษณะภูมิอากาศ

               สภาพอากาศทั่วไปของตำบลหินโคน  มีสภาพเช่นเดียวกับสภาพทั่วไปของภาคตะวันออเฉียงเหนือตอนล่างโดยทั่วไปจำแนกได้ดังนี้

               ฤดูร้อน เริ่มต้นระว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะเวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสูดประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส

               ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรงกว่าปีที่แล้วและมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง ปริมาณน้ำฝนเกณฑ์เฉลี่ย 501 มิลลิเมตร ต่อปี

               ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างเดือน พฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 15 องศาเซลเซียส

         4.) ลักษณะดิน

               ดินเป็นดินร่วนซุยและดินดำตะกอน  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  เหมาะสมสำหรับปลูกพืชไร่

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง

       1.) เขตการปกครองตำบลหินโคน

             ตำบลหินโคน  มีการปกครอง  แบ่งออกเป็น  2  รูแบบ  คือการปกครองส่วนภูมิภาค  แบ่งการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นห้วหน้าปกครอง  และมีกำนันเป็นเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสูดในตำบล  ตามลักษณะการปกครองท้องที่  พ.ศ. 2557  ส่วนการปกครองรูปแบบที่สอง  คือ  การปกครองส่วนท้องถิ่น  มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่บริหารงานราชการในเรื่องของการบริหารการพัฒนาตำบลหินโคน

             ตำบลหินโคน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอจักราช  9  กิโลเมตร  มีอาณาเขต  ดังนี้

             ทิศเหนือ               ติดกับตำบลจักราช  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

             ทิศตะวันออก         ติดกับตำบลหลุ่งประดู่,  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

             ทิศใต้                   ติดกับตำบลหนองขาม  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

             ทิศตะวันตก           ติดกับตำบลจักราช  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

             องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  62.88  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  39,300  ไร่

       2.) การเลือกตั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

คณะผู้บริหารองค์การบรอหารส่วนตำบลหินโคน

1. นายสุริยะ  เลียนอย่าง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
2. นายแว่น   จำเริญลาภ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
3. นายธนกฤต  เที่ยงกระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
4. นายธนพรรณ   ทวยไธสง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนรตำบลหินโคน

       ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ปริญญาโท 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มัธยมศึกษาตอนปลาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประถมศึกษา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประถมศึกษา 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน   
1. นายสมเดช     บุตรศรีภูมิ สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 1 
2. นายคำใบ     ธิษาชัย สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 2
3.  นายสมบูรณ์    พรหนองแสน สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 3
4. นายทองสุข     ชำนาญไพร  สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 4
5. นายไพศาล     ผันณรงค์ สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 5
6. นายสาธิต     ทุ่งฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 6
7. นางวงเดือน     บุลานาผาย สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 7
8. นายชัดชัย     กลิ่นหอม สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 8 
9. นายสมภพ     เรืองศักดิ์ สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 9
10. นายศักดิ์ชัย   แดนทองหลาง สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 10
11. นายสุรชัย    กลั่นสาร สมาชิกสภา อบต.หินโคน หมู่ที่ 11

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (จำนวน 5 สำนัก/กอง)  
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
1. สำนักงานปลัด
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา - พนักงานจ้าง
(2) หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
(3) นักทรัพยากรบคคล จำนวน 1 อัตรา (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน จำนวน 1 อัตรา
(4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (3) พนักงานขับรถยนต์ จำนน 1 อัตรา
(5) นิติกร จำนวน 1 อัตรา (4) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
(6) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (5) ยาม จำนวน 1 อัตรา
(7) เจ้าพนักงานป้องกันและฯ จำนวน 1 อัตรา (6) คนงาน จำนวน 1 อัตรา
2. กองคลัง  
(1) ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา - พนักงานจ้าง
(2) นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
(3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา  
(4) นักวิชาการเงินเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  
(5) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  
3. กองช่าง  
(1) ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา - พนักงานจ้าง
(2) นายช่างโยธา (ว่าง) จำนวน 1 อัตรา (1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
(3) นายช่างโยธา (ว่าง) จำนวน 1 อัตรา  
(4) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  - พนักงานจ้าง
(2) นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (1) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
(3) ครู จำนวน 2 ตำแหน่ง (2) ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
5. กองสวัสดิการสังคม  
(1) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา - พนักงานจ้าง
(2) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา (1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
6. หน่วยตรวจสอบภายใน  
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา  
รวม  จำนวน  42 คน