โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

S 6586471 0

 

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ธนาคารขยะบ้านหนองจระเข้หิน เปิดรับฝากขยะประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 โดยการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลภายใต้หลัก 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน