โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ดำเนินการจัดเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

12