โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 การประชุมพนักงานประจำเดือน มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน โดย นายสุริยะ เลียนอย่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน และกิจกรรม งดรับ งดให้ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

 

0001