โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

 

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ข้อ ข้อมูลการเชื่อมโยง
ตัวชีัวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชีัวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
O1 โครงสร้าง

โครงสร้างองค์กร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหาร

หัวหน้าส่วนราชการ

 
O3 อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

O5 ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่และแผนที่หน่วยงาน

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A

ถาม - ตอบ Q&A

O9 Social Network

- Facebook

- Line

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การดำเนินงาน 
O11 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

-  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การปฏิบัติงาน  
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

การให้บริการ  
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือประชาชน

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- สถิติการให้บริการ

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18 E - Service

 - ระบบบริการประชาชนออนไลน์ e-service

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคล

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O27 แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - ช่องทางร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
นโยบาย No Gift Policy 
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 - รายงานการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 - ประชุมมอบนโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 -  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - รายงานการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

แผนป้องกันการทุจริต  
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม 
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 - การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 - การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 - รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566