โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 อบต.หินโคน ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.หินโคน เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง และส่งเสริมให้บุคคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายลเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคคลากรทุกคนในองค์กร นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don'ts) ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

412853419 308551845497074 7863041008003711676 n