การป้องกันการทุจริต

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Hits: 63

ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยนายสุริยะ เลียนอย่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ณ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิด มีเทคนิคการคิดเลขได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ส่งเสริมความสามารถในการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล

3