แผนพัฒนาตำบล
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต

คู่มือสำหรับประชาชน

Written by Super User

ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน
2-การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
3-การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน-ระยะที่-2-ขั้นตอน-ออกใบอนุญาต
4-การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
5-การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
7-การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน-ระยะที่-2-ขั้นตอนออกใบอนุญาต
10-การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-ตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้าง
11-การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-ตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้าง
12-การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499
14-การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499
15การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499
16-การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอจด
17-การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอ
18-การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอ
19-การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอจด
20-การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
21-การขอใบรับรองการก่อสร้าง-ดัดแปลง-หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-32
22-การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
23-การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21
24-การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
25การขออนุญาตดัดแปลง-หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ-และทางเข้า-ออกของรถ-เพื่อการอื่นตามมาตรา-34
26การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา-21
27การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา-33
28การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา-22
29การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
30การแจ้งขุดดิน
31การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
32การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
34การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา-39-ทวิ