แผนพัฒนาตำบล
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

Written by Super User

 

 หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ใช้ 
คณะผู้บริหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
0 4495 0421 สำนักงานปลัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานจ้าง
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน