แผนพัฒนาตำบล
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต

ประกาศ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  โดยเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายกลางบ้าน)  หมูที่ 6 บ้านหัวละเลิง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  โดยเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายกลางบ้าน)  หมูที่ 6 บ้านหัวละเลิง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่องโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  โดยเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายกลางบ้าน)  หมูที่ 6 บ้านหัวละเลิง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่องโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัย (เส้นโบสถ์ - เส้นหนองไผ่ ) หมู่ที่ 2 บ้านโนนมเสมา ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา /  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่องโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก (บริเวณรั้ววัดบ้านโนนเสมา) หมู่ที่ 2 บ้านโนนมเสมา ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่องโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก (บริเวณสี่แยกทางเข้าหมู่บ้านไปโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์) หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะนาว ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองจรเข้หินถึงบ้านโคกสะอาด  หมูที่ 7 บ้านหนองจรเข้หิน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนองจรเข้หินถึงบ้านโคกสะอาด  หมูที่ 7 บ้านหนองจรเข้หิน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                    (ซอยกลางบ้าน ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองจรเข้หิน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา /  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยศาลาประชาคมไปวัดหนองจรเข้หิน ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองจรเข้หิน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ซอย 1 ทางไปศาลตาปู่ ) หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสมา  ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ซอยบ้านนายพิทยาพล ใจสว่าง ไปบ้านนายศักดิ์ศรี อ่อนสุวรรณ ) หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสมา  ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยบ้านนายสมัย,นายสนิท) หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะนาว  ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ข้างศาลา) หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะนาว  ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ( ไปถนนลาดยางตำบลหนองขาม) หมู่ที่ 6 บ้านหัวละเลิง  ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา /  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ( ทางทิศตะวันตกหมู่บ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านหนองจรเข้หิน  ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา /  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ( ซอยเชื่อมบ้านโนนเสมา หมู่ที่ 3) หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะนาว  ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่องจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน (แห่งใหม่) / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ ไปศาลตาปู่) หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะนาว ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา /ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยกลางบ้าน) หมู่ที่ 8 บ้านโนนมะนาว ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา                               /ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสามแยกบ้านนายเที่ยง นามราษฎ์ ไปบ้านนางแก้วมณี สครีนาส) หมู่ที่ 2 บ้านโนนเสมา  ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา /  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (จากถนนลาดยาง ไปที่นา นายเฉลียว  พูนศรี) หมู่ที่ 10 บ้านหินโคนพัฒนา ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 336 ตัน 

เพื่อใช้ใยการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้กับชาวบ้าน บ้านหนองจระเข้หิน  หมู่ที่ 7 /ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง  ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กหอถังสูงประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหนองจรเข้หิน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างโดม (อบต.หินโคน) หมู่ที่ 1 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา /  ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกพลวง หมู่ที่ 11 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างหอถังสูงจ่ายน้ำ ทรงแชมแปญ      พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ   หมู่ที่ 11  บ้านโคกพลวง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกพลวง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหินโคน  อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาและและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง (ภายในบริเวณประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านหัวละเลิง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช  จังนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล บริเวณสามแยกภายในหมู่บ้านหนองจระเข้กิน (บ่อเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองจระเข้หิน ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง (สายข้าง รพ.สต.หินโคน ไปถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะครอง) หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังนครราชสีมา / ตารางแสดงวงเงิน

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ( ระยะที่ 2 )

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ( ระยะที่ 1 )

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง  ภ.ด.ส.1 ปี2564/  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี2564

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2564

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)ประจำปี 2564

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 1

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 10

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ)

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง   ภ.ด.ส.1 ปี2563 /  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี2563

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2563

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)ประจำปี 2563

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกีี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินรอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 จังหวัดนครราชสีมา จากกรมธนารักษ์  /   บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา/แผ่นที่1 / แผ่นที่ 2 /แผ่นที่ 3 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน